New Jobs:

- Sr Med Chemist (SBP)

- R&D Chemist III (Evonik)

- Polymer Dev (BrightVolt)

- Scientist I (Exelixis)

Latest Internships:

- AMRI

  (Chem Dev)

- Takeda

  (Chemistry)Ketone to Alcohol

(NaBH4)Mechanism:Sodium borohydride reduction mechanism - ketone to alcohol